MENU

Mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 127 AKTA KERAJAAN TEMPATAN, 1976, Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kedah menetapkan kadar peratus bagi pegangan – pegangan dalam kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Taman Hi-Tech Kulim adalah seperti berikut :

Bil Jenis pegangan
Kadar
1. Harta Perindustrian 8%
2. Harta Perdagangan 8%
3. Harta Kediaman 7%
4. Tanah Kosong 2%

 

Definisi :
Cukai Taksiran ialah cukai yang dikenakan keatas pegangan yang terletak di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim seperti rumah kediaman, harta perniagaan (kedai, kompleks, hotel dan sebagainya) harta perindustrian (kilang, perlabuhan dan sebagainya) dan tanah (kosong tanpa bangunan, pertanian tanah yang diberi keluasan untuk tatasusunan)